Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy udostępnienia obiektów edukacji leśnej oraz miejsc postoju w Nadleśnictwie Włoszczowa

Zarządzenie  nr 22/2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszczowa

z dnia 24.06.2020

w sprawie udostępnienia obiektów edukacji leśnej oraz miejsc postoju  w Nadleśnictwie Włoszczowa

 

ZG.715.06.2020

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam lokalizację obiektów edukacji leśnej oraz miejsc postoju  w Nadleśnictwie Włoszczowa, określając ich lokalizację w terenie, którą obrazuje mapa, stanowiąca załącznik     nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zasady korzystania z obiektów edukacji leśnej oraz miejsc postoju  w Nadleśnictwie Włoszczowa określają regulaminy, stanowiące załączniki nr 2 a, b, c, d do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Mapa, o której mowa w § 1, oraz regulaminy, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, podlegają publikacji na stronie internetowej Nadleśnictwa Włoszczowa oraz umieszczane są przed wejściem na teren obiektów edukacji leśnej oraz miejsc postoju  w sposób pozwalający na zapoznanie się z ich treścią.

§ 4

Za wszelkie zdarzenia i wypadki na terenie obiektów edukacji leśnej oraz miejsc postoju  ponosi odpowiedzialność ich użytkownik lub organizator turystyki. Zakres wzajemnych praw i obowiązków określają każdorazowo postanowienia umów cywilnych dzierżawy lub najmu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

§ 5

Załączniki wymienione w treści zarządzenia stanowią integralną jego część.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Włoszczowa

       Artur Ratusznik