Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie lasu pod obozy harcerskie

Załącznik nr 1 do Zarz. nr 7/2019 z dnia 04-03-2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszczowa

                                                                                   

 

 

Regulamin udostępniania gruntów  zarządzanych przez   Nadleśnictwo  Włoszczowa na cele turystyki  leśnej

 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa oświadcza, że jest zarządcą gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa stanowiącego działki ewidencyjne nr:
 • 1360/1, obręb ewidencyjny Gościencin stanowiącym część pododdziałów  320 b,c,d leśnictwa Pękowiec obrębu leśnego  Włoszczowa  stanowiące teren udostępniony turystyce leśnej.
 • 1419/1, obręb ewidencyjny Gościencin stanowiącym część pododdziałów  319 m,x leśnictwa Kurzelów  obrębu leśnego  Włoszczowa  stanowiące teren udostępniony turystyce leśnej.
 1. Nadleśnictwo umożliwia korzystanie z gruntu wskazanego w punkcie 1 w granicach oznaczonych na załączonym wyrysie z mapy gospodarczej stanowiącej  załącznik nr 1 do zawartej  umowy dzierżawy gruntów. Poza zakreślonym terenem korzystanie z gruntu na  cele  biwakowe  jest zabronione.
 2. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie utracone, skradzione lub  uszkodzone.
 3. Osoby korzystające  w celach turystycznych z terenów udostępnionych zobowiązani są do:
 1. utrzymywania porządku na terenie oraz w obszarach przyległych,
 2. przestrzegania zakazu wycinki drzew i krzewów rosnących na udostępnionym terenie jak  również ich uszkadzania oraz   innych niedopuszczalnych i zakazanych prawem zachowań wskazanych w art 30 ustawy o lasach tj.:

 

1)  zanieczyszczania gleby i wód;

2)  zaśmiecania;

3)  rozkopywania gruntu;

4)  niszczenia grzybów oraz grzybni;

5)  niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

6)  niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków
 i tablic;

7)  zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

8)  rozgarniania i zbierania ściółki;

9)  wypasu zwierząt gospodarskich;

10)  biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

11)  wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk,  nor  i mrowisk;

12)  płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13)  puszczania psów luzem;

14)  hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

 1. przestrzegania czasu ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22.00  do godz. 6.00
 2. niewnoszenia na teren jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu,
 3. stosowania się do znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na  terenie Nadleśnictwa Włoszczowa,
 4. korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
 5. odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego mienia w tym wartościowych przedmiotów osobistych
 6. parkowania pojazdów mechanicznych, rowerów  w miejscach wyznaczonych do postoju,
 7. korzystania z udostępnionej infrastruktury sanitarnej, porządkowej

Naruszenie postanowień powyższych uprawnia Nadleśnictwo do usunięcia naruszającego postanowienia regulaminowe przy użyciu sił porządkowych, w tym skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 1. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z terenu,  jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub w mieniu jakie mogą powstać u osób korzystająca z gruntu leśnego oraz za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew  oraz oddziaływania flory i fauny leśnej, działania  osób  trzecich  i innych  wypadków losowych.
 3. Osoby które pod opieką swoją posiadają psy zobowiązani są do posiadania aktualnego świadectwa szczepień, psy winny przebywać na uwięzi lub w kagańcach. Nieczystości winny być usuwane niezwłocznie do pojemników posadowionych na udostępnionym gruncie.
 4. Zgodę na rozpalenie ogniska wydaje właściwy miejscowo leśniczy wskazując jego usytuowanie w terenie w miejscu do tego przeznaczonym. W celach opałowych można wykorzystywać jedynie leżące  gałęzie i odpady drzewne znajdujące się  na gruncie.
 5. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa odpowiedzialność ponosi osoba, która szkodę wyrządziła lub jej przedstawiciel ustawowy.
 6. Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej lub innym pracownikom nadleśnictwa, jeśli wskazują one na powstałe naruszenia lub ich działania służą bezpieczeństwo osób mienia i ochrony lasu.
 7. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia podejmuje właściwy wskazany pracownik Nadleśnictwa - P. Włodzimierz Kowalczyk.
 8. Skargi i wnioski należy składać pod adresem e-mail wloszczowa@radom.lasy.gov.pl

 

 1. W przypadku powstałego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby oraz Nadleśnictwo pod nr tel.728-394-672 lub 513-406-816

 

 

 

 

                                                                         Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa

                                                                                         Artur  Ratusznik