Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP. Na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa znajdują się 3 częściowe rezerwaty przyrody.

 ,,OLESZNO"-florystyczny rezerwat częściowy na terenie leśnictwa  Zabrody o powierzchni 31,43 ha został utworzony w 1970 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanów  wielogatunkowych o charakterze naturalnym, ze znacznym udziałem olszy czarnej i jesiona wyniosłego. W roku 2006 został powiększony do 262,73 ha. Ponadto celem  ochrony rezerwatowej jest zachowanie gatunków roślin zagrożonych i chronionych np. wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),  kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticillatum), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), cis pospolity (Taxus baccata).Poza unikatową florą stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ptaków chronionych np. bociana czarnego (Ciconia nigra),orlika krzykliwego (Aquila pomarina).Przedmiotem ochrony jest ekosystem leśny, miejscami stale potopiony, o urozmaiconej i bogatej roślinności, stosunkowo mało zniekształconej gospodarka leśną. Występują tu bogate zespoły siedlisk mokrych i wilgotnych z udziałem siedlisk grądu niskiego, olsu i olsu jesionowego.

 ,,ŁUGI"- faunistyczny rezerwat częściowy na terenie leśnictwa Kurzelów o powierzchni 88,07 ha. Został utworzony w 1981 roku w celu zachowania miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno-bagiennym i leśnym. Przedmiotem ochrony jest avifauna oraz wodno-bagienny ekosystem leśny. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków ptaków, w tym 38 lęgowych i prawdopodobnie lęgowych oraz 8 gatunków zalatujących w okresie lęgowym. Na szczególną uwagę zasługują: bocian czarny (Ciconia nigra), świstun (Anas peneleope), żuraw (Grus grus), batalion (Philomachus pugnax), krzyk (Gallinago gallinago), krwawodziób (Tringa totanus),samotnik (Tringa ochropus), wilga (Oriolus oriolus).Ponadto stwierdzono tu 16 gatunków roślin chronionych i zagrożonych, z których na szczególną uwagę zasługuje rosiczka długolistna (Drosera anglica).

„EWELINÓW"- jest rezerwatem częściowym, w którym głównym przedmiotem ochrony są chronione, zagrożone i rzadkie gatunki rośli naczyniowych, a także fragment krajobrazu zbiorowiska leśne- grądowe i bory mieszane. Obszar rezerwatu wynosi 14,89 ha, obejmuje południowo- zachodnią część oddziału 26 obrębu Oleszno i  zajmuje dwa pododdziały. Lista gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich w rezerwacie jest bogata, jak na tak mały obszar i obejmuje 23 taksonów. Do grupy gatunków podlegających całkowitej ochronie zaliczono 14 roślin: Orlik pospolity, Buławnik wielkokwiatowy, Buławnik czerwony, Wawrzynek wilczełyko, Naparstnica zwyczajna, Kruszczyk szerokolistny, Goryczka wąskolistna, Przylaszczka pospolita, Lilia złotogłów, Widłak goździsty, Miodownik melisowaty, Gnieźnik leśny, Podkolan biały, Cis pospolity. Do grupy gatunków podlegających ochronie częściowej zaliczono 9 roślin:  Konwalia majowa, Kruszyna pospolita, Bluszcz pospolity, Pierwiosnek lekarski, Kalina koralowa, Pajęcznica gałęziasta, Zanokcica skalna, Bodziszek leśny, Fiołek przedziwny.   Teren rezerwatu stanowi fragment krajobrazu leśnego z wychodniami skał wapiennych z okresu jury i dewonu. Jest to jedno z dwu zasadniczych wyniesień ostańcowych jakie układają się pomiędzy Skałką Polską a Lasocinem. Obiekt ten z jednej strony graniczy ze zwartym kompleksem borów sosnowych, a od południa z obszarem łąk, pól i nieużytków. Biorąc pod uwagę takie sąsiedztwo oraz fakt, że sam rezerwat jest pokryty lasami liściastymi i borami mieszanymi, można powiedzieć, że teren ten stanowi szczególnie cenny fragment krajobrazu; cechujący się duża dynamika i bioróżnorodnością.