Wydawca treści Wydawca treści

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

Nadleśnictwo  Włoszczowa  realizuje projekt: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych
z pożarami lasów".

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych  meteorologicznych,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na :

1) rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania  zagrożeń, w tym:

  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie                   pożarów      (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)

2) wsparcie techniczne  systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia    pożarów lasów, w tym:

  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 30 000 000,00

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00

 

W ramach tego projektu Nadleśnictwo Włoszczowa  realizuje  modernizację  dwóch  dostrzegalni pożarowych, kwota wydatków  to  140 000,00 zł.