Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje).


 

Ochrona gatunkowa  zwierząt

Ptaki

W terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa Włoszczowa stwierdzono występowanie  181 gatunków ptaków lęgowych, przelotnych lub zalatujących. W tym ochroną ścisłą objęto 163, a częściową 7, ponadto 35, to gatunki zamieszczone w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30  listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (w pierwotnej wersji Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku  w sprawie ochrony dzikich ptaków).

Dla bociana czarnego (Ciconia nigra) oraz bielika (Haliaeetus albicilla) ustanowiono        w Nadleśnictwie Włoszczowa strefy ochrony okresowej i całorocznej odpowiednio w leśnictwach Kurzelów oraz Lasocin i Wola Świdzińska.

Na podstawie danych z przeprowadzonej w latach 2006-2007, przez Lasy Państwowe wielkoobszarowej inwentaryzacji fauny, flory oraz siedlisk przyrodniczych, podano stanowiska żurawia (Grus grus), bielika  (Haliaeetus albicilla) oraz bociana czarnego (Ciconia nigra). Zgodnie z opisem tych stanowisk, są to lokalizacje potencjalnych miejsc gniazdowania, ew. miejsc żerowania lub tokowania. Dane te, z uwagi na to, że pochodzą z inwentaryzacji przeprowadzonej w odległym już terminie, powinny zostać zweryfikowane.

Do największych zagrożeń dla ostoi lęgowych ptaków na opisywanym obszarze należą:       zaprzestanie użytkowania łąk, zmiana użytkowania dolin rzecznych i łąkarskich, zmiana układu hydrologicznego rzek, niedostosowanie terminów zabiegów i prac gospodarczych do terminów lęgów, usuwanie starodrzewów oraz drzew dziuplastych w młodszych drzewostanach i na terenach rolniczych, usuwanie wszystkich martwych drzew stojących, zaprzestanie użytkowania zrębami zupełnymi na ubogich siedliskach borów sosnowych, likwidacja nadwodnych zadrzewień i zarośli; płoszenie ptaków w okresie lęgowym; utrzymywanie się wysokiego poziomu liczebności drapieżników, głównie lisów, kun i norek itp.

 

Ssaki 

Ssaki łowne są najlepiej rozpoznaną grupą systematyczną opisywanego obszaru, informacje dotyczące gatunków i liczebności populacji pochodzą od kół łowieckich, które rokrocznie przeprowadzają inwentaryzację w ramach dzierżawionych obwodów.. Rozpoznanie ilości, miejsc występowania populacji pozostałych gatunków ssaków nie jest dostateczne. Poniżej zamieszczono 21 gatunków chronionych ssaków, w tym pięć wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, występujących na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa:

bóbr europejski (Castor fiber), jeż europejski (Erinaceus europaeus), kret (Tapla europaea), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus), nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), ryjówka aksamitna (Sorex araneus), wiewiórka (Sciurus vulgari), wydra (Lutra lutra),  orzesznica (Muscardinus avellanarius), gronostaj (Mustela erminea), łasica (Mustela nivalis), borowiec wielki (Nyctalus noctula), gacek szary (Plecotus austriacus), gacek brunatny (Plecotus auritus), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), mopek (Barbastella barbastellus), mroczek późny (Eptesicus serotinus), nocek duży (Myotis myotis), nocek rudy (Myotis daubentoni), ryjówka malutka (Sorex minutus), smużka (Sicista betulina).