Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

 

WŁOSZCZOWSKO – JĘDRZEJOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

            Położony jest w zachodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego. Na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa zajmuje on powierzchnię 2734,72 ha. Został utworzony w celu ochrony wód zlewni rzek: Pilicy i Nidy, jak również głównego zbiornika wód podziemnych „Niecka Miechowska". Roślinność jest tu dość zróżnicowana, determinują ją głównie warunki fizjograficzne oraz wilgotnościowe. Występują tu zbiorowiska leśne, torfowiskowe, wodne i szuwarowe, które maja istotne znaczenie dla ochrony wód, jak również kształtowania klimatu.

 

 

KONECKO – ŁOPUSZNIAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

            Obejmuje swoim zasięgiem stosunkowo niewielki fragment lasów obrębu Oleszno o powierzchni 377,05 ha. Krajobraz w południowej części, która znajduje się w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, ukształtowany jest przez lasy rozdzielone łąkami, wrzosowiskami i torfowiskami, wyraża się mniejszą lesistością niż północna część, gdzie przeważają  zwarte kompleksy o charakterze naturalnym. Zróżnicowanie warunków siedliskowych nadaje tym lasom charakter mozaiki borów suchych, występujących na wydmach luźnych piasków eolicznych, poprzecinanych lasami łęgowymi w dolinach rzek. Najważniejszą funkcją tego obszaru jest ochrona wód podziemnych i powierzchniowych, ale odgrywa on również znaczącą role klimatotwórczą oraz aerosanitarną (naturalnego ,,filtra" absorbującego zanieczyszczenie powietrza).

 

 

PRZEDBORSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

            Obszar ten stanowi otulinę Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Teren ten w zasięgu działania Nadleśnictwa Włoszczowa zajmuje 412,57 ha. Charakteryzuje się głównie krajobrazem rolniczym  i w niewielkim stopniu obejmuje ekosystemy leśne. Zlokalizowanych jest tu wiele zabytków architektonicznych głównie w miejscowościach Oleszno i Wola Świdzińska.