Wydawca treści Wydawca treści

Rys historyczny

Lasy wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa Włoszczowa, przed 1945 rokiem, stanowiły własności: państwową i prywatną. Przed I wojną światową lasy państwowe podlegały administracyjnie Nadleśnictwu Przedbórz z siedzibą w Tarasie. W 1915r. po zajęciu tych terenów przez wojska austriackie powstało Nadleśnictwo Włoszczowa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku siedzibę ówczesnego Nadleśnictwa Włoszczowa, w skład którego wchodziły omawiane lasy, przeniesiono do Kurzelowa i zmieniono nazwę na Nadleśnictwo Państwowe Kurzelów.

W 1945 roku zorganizowane zostały 3 nadleśnictwa państwowe:

1) Nadleśnictwo Włoszczowa o powierzchni 6628,82 ha utworzone w części z lasów państwowych  byłego Nadleśnictwa Państwowego Kurzelów, o powierzchni 757,46 ha, oraz   z lasów prywatnych byłych majątków: Czarnca ( niegdyś własność Hetmana Stefana Czarnieckiego), Belina, Nieznanowice, o łącznej powierzchni 5871,36 ha;

2) Nadleśnictwo Kurzelów o powierzchni 4957,81 ha utworzone z lasów państwowych byłego Nadleśnictwa Państwowego Kurzelów o pow. 4092.85 ha oraz z lasów prywatnych byłych majątków: Stanowiska, Bobrowniki, Kluczewsko ( niegdyś własność Stanisława Konarskiego) Henryków i innych, o łącznej powierzchni. 864,96 ha;

3) Nadleśnictwo Oleszno o powierzchni 6613,95 ha utworzone z lasów państwowych byłego Nadleśnictwa Państwowego Przedbórz, o powierzchni 1265,80 ha i byłego Ndleśnictwa Państwowego Kurzelów ( ur. ,, Motyczno") o powierzchni 312,70 oraz z lasów prywatnych byłych majątków: Lasocin, Oleszno, Wola Świdzińska, Łopuszno, Januszowie, Komorniki, Kluczewsko i Henryków o łącznej powierzchni 5035,45 ha.

Przeważającą powierzchnię Nadleśnictw: Włoszczowa  (89 %) i Oleszno (76%), stanowiły lasy przejęte na podstawie dekretu PKWN z dnia  15.12.1944r. od dawnej własności prywatnej, natomiast w Nadleśnictwie  Kurzelów  większość, bo aż 83% stanowiły lasy państwowe przedwojennego Nadleśnictwa  Państwowego Kurzelów. Z tego też Nadleśnictwa przejęte zostały lasy włączone w 1945r. do Nadleśnictw: Włoszczowa i częściowo Oleszno.

Większość lasów własności prywatnej w okresie przedwojennym nie posiadała operatów urządzeniowych. Wyjątek stanowią lasy byłego majątku leśnego Czarnca, dla którego opracowano plany urządzenia lasu w latach  1873, 1893, 1909, 1918, 1928.

 W roku 1972 nastąpiła reorganizacja w Lasach Państwowych, zmierzająca między innymi do połączenia kilku mniejszych gospodarstw leśnych w większe wieloobrębowe. Na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dniem 1.01.1973 roku, na bazie byłych Nadleśnictw Włoszczowa, Oleszno, Kurzelów, utworzono 3-obrębowe  Nadleśnictwo Włoszczowa.

W roku 1978 miało miejsce dalsze przeorganizowanie nadleśnictw. Nastąpiły zmiany powierzchniowe przy uwzględnieniu ówczesnego podziału administracyjnego kraju                     ( dostosowano granice nadleśnictw do granic województw). Powstałe Nadleśnictwo Włoszczowa, z obrębami Oleszno i Włoszczowa, utworzone zostało z byłych obrębów Oleszno, Kurzelów i Włoszczowa, leżących na terenie województwa kieleckiego. Obecny obręb Oleszno utworzony został z części lasów byłego Nadleśnictwa Oleszno oraz z części byłego Nadleśnictwa Włoszczowa ( Kompleksy : Belina" i „Włoszczowa"), natomiast obręb Włoszczowa z pozostałej części byłego nadleśnictwa Włoszczowa oraz części lasów Nadleśnictwa Kurzelów.

Część lasów dawnych Nadleśnictw Oleszno i Kurzelów, znajdująca się na terenie woj. łódzkiego, przeszła do Nadleśnictwa Przedbórz, a część lasów dawnych Nadleśnictw Włoszczowa i Kurzelów znajdujących się na terenie woj. częstochowskiego została włączona do Nadleśnictwa Koniecpol.