Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Pod względem powierzchniowym głównymi gatunkami panującymi w drzewostanach Nadleśnictwa Włoszczowa są sosna – 83,23% i olsza – 10,85%. Pozostałe gatunki tj. Brz, Db, Jś, Św, Jd, Md, Bk, Os, Gb, Ak stanowią niecałe 6%. Decydują one o bioróżnorodności ekosystemów leśnych, lecz nie mają znaczenia gospodarczego.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA WŁOSZCZOWA

 

 W Nadleśnictwie Włoszczowa przeważają drzewostany jednogatunkowe, czego przyczyną jest intensywna gospodarka leśna prowadzona w przeszłości, a także struktura siedlisk.

Bogactwo gatunkowe drzewostanów nadleśnictwa:

        - drzewostany jednogatunkowe – 57,84 %

        - drzewostany dwugatunkowe – 25,39 %

        - drzewostany trzygatunkowe – 10,29 %

        - drzewostany cztero- i więcej gatunkowe – 6,49 %

W przeszłości(lata intensyfikacji produkcji leśnej), stosowano głównie metody sztucznego odnowienia lasu co znajduje dziś odzwierciedlenie w strukturze gatunkowej drzewostanu, budowie pionowej oraz w zniekształceniu siedlisk. Nowoczesne spojrzenie na hodowlę lasu, kładzie nacisk na zwiększenie odnowienia samosiewu, również gatunków światłożądnych, w tym sosny zwyczajnej.

Udział siedliskowych typów lasu (wg. planu urządzania lasu na lata 2005-2014). 

Po przeprowadzonych pracach glebowo-siedliskowych w 2003 roku, uwzględniających wszystkie grunty nadleśnictwa oraz późniejszych zmianach w stanie posiadania nadleśnictwa, w porównaniu do porzedniej (III) rewizji zmniejszyła się o 1019,31 ha powierzchnia siedlisk borowych na korzyść lasów miesznych i lasów świeżych (wzrost o 1496,94 ha).

Przyjmując za kryterium różne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:

-   suche - 0,6 % powierzchni (81,00 ha);

-   świeże - 54,7 % powierzchni (7591,15ha);

-   wilgotne - 32,5 % powierzchni (4513,76ha);

-   bagienne – 12,2 % powierzchni (1685,59ha).

 

Zgodność składów gatunkowych drzewostanów z siedliskiem.

Ocena zgodności drzewostanów z siedliskowymi typami lasów jest jednym z ważniejszych wskaźników wykorzystania zdolności produkcyjnych siedlisk leśnych.

Najwięcej drzewostanów zgodnych z przyjętym składem docelowym występuje na siedliskach borowych i olsowych tj. na siedliskach, w których przyjęto jednogatunkowe gospodarcze typy drzewostanów. Drzewostany o składzie niezgodnym z przyjętym składem docelowym zlokalizowane są głównie na żyźniejszych siedliskach lasowych, powierzchniach mocno wilgotnych i bagiennych.

Cechy taksacyjne drzewostanów: średni wiek – 56 lat,przeciętna zasobność - 231 m3/ha, przeciętny przyrost roczny  - 4,1 m3/ha/rok.

Wieki rębności

Jd, Db, Js                                – 140 lat

Bk                                           – 120 lat

So, Md, Kl, Jw                       – 100 lat

Św, Gb, Brz, Ol, Lp, Ak         – 80 lat

Ol – odroślowa                       – 60 lat

Os                                          – 50 lat

 

 

Docelowe składy gatunkowe i typy rębni dla poszczególnych siedlisk.