Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Włoszczowa

Nadleśnictwo Włoszczowa usytuowane w zachodniej części województwa świętokrzyskiego, jest jedną z 23 jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje pow. 45,7 tys. ha (ok. 457 km2 ), z czego 14,7 tys. ha jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych.

Nadleśnictwo Włoszczowa zostało utworzone w 1945 r. – wraz z Nadleśnictwami Kurzelów i Oleszno (już nie istniejącymi –  tereny te obecnie należą w przeważającej części do Nadleśnictwa Włoszczowa).

Nasze lasy,  składają się w 84 % z drzewostanów iglastych (głównie sosnowych), 16% - liściastych. Lesistość obszaru objętego zasięgiem Nadleśnictwa Włoszczowa wynosi ponad 46%.  Panujące tu warunki klimatyczne pozwalają spotkać w naszych lasach wszystkie, najważniejsze gatunki drzew leśnych w zasięgu ich naturalnego występowania. Tworzą one drzewostany na skrajnie zróżnicowanych siedliskach, od ubogich borów suchych do żyznych, obfitych w gatunki flory i fauny lasów świeżych oraz bardzo wilgotnych, okresowo zalewanych olsów.

To właśnie te rozległe (ok. tys. ha w jednym kompleksie), porośnięte olchowymi i olchowo – jesionowymi drzewostanami, siedliska nad rzeką Czarną, są znane w całym kraju ze względu na swój zbliżony do naturalnego, unikatowy charakter. W tej części Nadleśnictwa wyróżniono ok. 100  ha wyłączonych drzewostanów nasiennych olszy czarnej(WDN), to znaczy takich, których cechy fenotypowe są lepsze od przeciętnych .

 Tereny Nadleśnictwa Włoszczowa charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą, ostatecznie ukształtowaną w wyniku ostatniego zlodowacenia, w której można wyróżnić zarówno równiny (moreny dennej),  jak i wzgórza, wały, wydmy a nawet płaskowyże i garby – zaliczane do wyżynnych form rzeźby terenu.

O walorach przyrodniczych tych lasów może świadczyć również bogactwo flory  (kilkadziesiąt gatunków chronionych roślin – m.in. cis pospolity, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, pełnik europejski, podkolan biały) i fauny (ok. 150 gatunków chronionych: ptaków - w tym bardzo rzadkie: bielik, bocian czarny, płazów,  gadów i ssaków).  Znaczna część obszarów leśnych Nadleśnictwa stanowi różnorakie elementy układu przestrzennych i indywidualnych form ochrony przyrody:

-          ponad 2 tys. ha lasów  leży w granicach Przedborskiego Parku Krajobrazowego (utworzonego w 1988 r.), charakteryzującego się malowniczym krajobrazem, a także dużą lesistością z zachowanymi fragmentami cennych drzewostanów

-          blisko 11 tys. ha pow. Nadleśnictwa składa się na obszary chronionego krajobrazu,

-          365,69 ha terenów Nadleśnictwa objętych jest ochroną rezerwatową .

Na obszarze Nadleśnictwa Włoszczowa znajduje się również wiele miejsc pamięci narodowej z ważnych historycznie okresów naszej Ojczyzny, począwszy od powstania styczniowego a skończywszy na II wojnie światowej. Są to zarówno cmentarze wojenne (oddz.434 a ), jak i pomniki poległych żołnierzy (oddz.122 m), miejsca straceń (oddz.310 k ), mogiły leśne (oddz.26 c, 439 o). Na terenie leśnictwa Pękowiec (oddz. 408 a) znajduje się obelisk ku czci poległych żołnierzy batalionu „Las" mjr „Marcina" inż. leśnika Mieczysława Tarchalskiego. W tym miejscu przebywał także ostatni komendant główny AK
gen. „Niedźwiadek" Leopold Okulicki. Obelisk ten usytuowany jest nieopodal pozostałości po licznych bunkrach.

      Niezwykłe walory turystyczne ma oznakowana trasa rowerowa „ Lasami dookoła Włoszczowy" ( ok. 80 km długości) – wspólne przedsięwzięcie Nadleśnictwa Włoszczowa, Urzędu Gminy Włoszczowa oraz Klubu Turystyki Rowerowej Ziemia Włoszczowska.