Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje).

 

 

 

Ptaki

W Nadleśnictwie Włoszczowa ustanowiono jedną  strefę ochrony okresowej i całorocznej bielika (Haliaeetus albicilla) odpowiednio w leśnictwie  Lasocin.

Bardzo ważnymi sprzymierzeńcami leśnika w walce z nadmiernym rozmnożeniem się szkodliwych owadów są ptaki. Są to głównie sikory i kowaliki, ale także dzięcioły. Aby poprawić ich warunki bytowania, wywieszamy w lasach budki lęgowe. Zimą, gdy panują trudne warunki, również dokarmiamy ptaki . Ptaki te są w stanie skutecznie ograniczyć występowanie szkodliwych owadów dzięki czemu nie dochodzi do ich wzmożonego występowania.

Jednym z wielu działań realizowanych przez  Nadleśnictwo Włoszczowa  związanych z doskonaleniem gospodarki leśnej jest pozostawianie podczas prac gospodarczych martwych i dziuplastych drzew w lesie, które mają korzystny wpływ na zachowanie i wzrost bioróżnorodności.

 

Ssaki 

Ssaki łowne są najlepiej rozpoznaną grupą systematyczną opisywanego obszaru, informacje dotyczące gatunków i liczebności populacji pochodzą od kół łowieckich, które rokrocznie przeprowadzają inwentaryzację w ramach dzierżawionych obwodów.. Rozpoznanie ilości, miejsc występowania populacji pozostałych gatunków ssaków nie jest dostateczne. Poniżej zamieszczono 21 gatunków chronionych ssaków, w tym pięć wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, występujących na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa:

bóbr europejski (Castor fiber), jeż europejski (Erinaceus europaeus), kret (Tapla europaea), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus), nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), ryjówka aksamitna (Sorex araneus), wiewiórka (Sciurus vulgari), wydra (Lutra lutra),  orzesznica (Muscardinus avellanarius), gronostaj (Mustela erminea), łasica (Mustela nivalis), borowiec wielki (Nyctalus noctula), gacek szary (Plecotus austriacus), gacek brunatny (Plecotus auritus), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), mopek (Barbastella barbastellus), mroczek późny (Eptesicus serotinus), nocek duży (Myotis myotis), nocek rudy (Myotis daubentoni), ryjówka malutka (Sorex minutus), smużka (Sicista betulina).