Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF

 

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2018 r. w Nadleśnictwie Włoszczowa

              Nadleśnictwo Włoszczowa prowadzi stały, coroczny monitoring lasów HCVF. Polega on na ocenie wpływu zabiegów gospodarczych ( hodowla lasu, pozyskanie oraz ochrona lasu) na stan poszczególnych kategorii HCVF w nadleśnictwie. Monitoring pozwala na uniknięcie działań, które mogłyby zagrozić lasom o szczególnej wartości. W wyniku obserwacji całorocznych w 2018 r.,  leśniczowie poszczególnych leśnictw w Nadleśnictwie Włoszczowa przekazali  do biura nadleśnictwa informacje dotyczące wpływu wykonywanych zabiegów gospodarczych na stan lasów HCVF w swoich leśnictwach. Pracownicy nadleśnictwa oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych, abiotycznych. Monitoring wykazał wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych:  pożar  w leśnictwie Zabrody  na powierzchni 0,02 ha na obszarach chronionych w parkach krajobrazowych, oraz susza: na powierzchni 0,44 ha na obszarach chronionych w parkach krajobrazowych, 1,82 ha w kompleksach leśnych odgrywających znaczącą rolę w krajobrazie, 7,87 ha w lasach wodochronnych. Poza tym, monitoring nie wykazał negatywnego wpływu zabiegów gospodarczych wykonywanych na terenie Nadleśnictwa na walory przyrodnicze lasów HCVF. Przy wykonywaniu prac gospodarczych szczególną uwagę przykładano do zagadnień zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz do utrzymania dotychczasowego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych. Odnotowano natomiast wystapienie negatywnegozdarzenia nadzwyczajnych -huraganu, który wywarł negatywny wpływ na walory przyrodnicze lasów HCVF. Na podstawie wykazów sporządzono zbiorcze zestawienie zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF. Powyższa tabela przedstawia zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF, wykonanych w 2018roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wszystkie zabiegi gospodarcze zostały wykonane zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania Lasu. Zadania gospodarcze prowadzone były w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko. Przy wykonywaniu zabiegów gospodarczych w leśnictwach prowadzone były oceny potencjalnego wpływu zabiegu na bioróżnorodność środowiska leśnego. Analiza poszczególnych zabiegów gospodarczych wykonana przez leśniczych wykazała, że zabiegi te nie mają negatywnego wpływu na stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.   Zabiegi gospodarcze wykonane w 2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016  roku, również nie wpłynęły na pogorszenie ich stanu. Czasami ich wpływ ma korzystne działanie na poszczególne kategorie HCVF.

Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu HCVF za 2011,2012, 2013, 2014, 2015  rok: zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF  oraz ich wpływ na szczególne walory tych lasów, znajdują się w biurze nadleśnictwia.