Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC®

FSC®
Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Obecnie obowiązujący certyfikat FSC® został wydany 2 maja 2018 r. i jest ważny do 1 maja 2023 r. Jego numer to SGS-FM/COC-011265.

 

 

Certyfikat FSC® Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu stanowi zapewnienie, że gospodarka leśna prowadzona na obszarze RDLP w Radomiu zapewnia trwałość i ochronę lasów. Dodatkowo świadczy o tym, że spełnione są specyficzne wymagania uwzględniające ekologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarki. Ważne jest również to, że dokumentowane jest pochodzenie drewna na każdym etapie produkcji.

Proces certyfikacji polega na ocenie zgodności zarządzania lasami w RDLP w Radomiu z Zasadami i Kryteriami FSC®. Podczas przeprowadzania audytów certyfikujący sprawdzają stan realizacji 10 zasad i kryteriów FSC® obejmujących m.in.: przestrzeganie przepisów prawnych i praw pracowników, współpracę leśników ze społeczeństwem, dokonywanie oceny stanu lasu, sporządzanie planów urządzania, gospodarkę w lasach o szczególnej wartości przyrodniczej.

Jednym z wymagań posiadania certyfikatu gospodarki leśnej FSC jest postępowanie zgodnie z zapisami tzw. polityki pestycydowej FSC (FSC-POL-30-001 V3-0 - https://pl.fsc.org/pl/certyfikacja-fsc/polityka-pestycydowa-fsc).

Istotnym elementem realizacji tej polityki są sporządzane w sposób transparentny oceny ryzyka środowiskowego i społecznego (ORŚIS) dla syntetycznych pestycydów, przed ich zastosowaniem w środowisku leśnym.

W ramach utrzymania certyfikatu corocznie prowadzone są audyty sprawdzające spełnianie zasad, kryteriów i wskaźników określonych w standardzie FSC®. Po upływie ważności certyfikatu ma miejsce audyt wznawiający.

Poprzednie certyfikaty dla RDLP w Radomiu obowiązywały w latach 2003-2008, 2008-2013 oraz 2013-2018.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednymi z wielu działań realizowanych przez  Nadleśnictwo Włoszczowa  związanych z doskonaleniem gospodarki leśnej w ramach zobowiązania do przestrzegania Zasad i Kryteriów FSC® jest pozostawianie martwych i dziuplastych drzew w lesie, które mają korzystny wpływ na zachowanie i wzrost bioróżnorodności.

 

Martwe drewno w lesie jest elementem naturalnym i stałym (ciągła depozycja), zmieniającym się dynamicznie w zależności od wieku oraz warunków klimatycznych i mikroklimatycznych wnętrza lasu (rozkład może trwać nawet 100 lat). Ilość martwego drewna w lesie zależy od kilku czynników, oprócz gatunku i warunków rozkładu, największy wpływ ma wielkość depozycji (zależna od gospodarowania i wieku oraz żyzności siedliska).Martwe drewno w lesie przyjmuje różnorakie formy. Rodzaj oraz struktura nie pozostają bez wpływu na funkcję i jego rolę w ekosystemie leśnym. Wielkość oraz gatunek wpływają na tempo rozkładu. W związku z tym przy pozostawianiu martwego drewna istotna jest nie tylko ilość, ale również (być może w szczególności) jego zróżnicowanie, przy czym forma rozmieszczenia (grupowo, pojedynczo) w drzewostanie jest drugoplanowa dla zachowania różnorodności biologicznej.

Pniaki- w lesie stanowią głównie substrat dla rozwoju grzybów saprofitycznych i mikoryzowych oraz pewnej grupy chrząszczy, ponadto stanowią rezerwuar wody oraz zabezpieczenie przeciwerozyjne, spróchniałe pnie mogą stanowić schronienie dla płazów.

Złomy oraz stojące drzewa martwe i zamierajace-  drewno to jest niezbędne dla zachowania wielu gatunków ptaków i ssaków, w szczególności dotyczy to drzew dziuplastych . Ponadto ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków owadów, ok. 65 gatunków, co stanowi 83 % wszystkich gatunków chronionych w Polsce związanych jest z martwym drewnem . Niezależnie od typu lasu co najmniej 30 % gatunków owadów jest obligatoryjnie związanych z próchniejącym drewnem stojącym

Drewno leżące -  próchniejące pnie w znaczący sposób wpływają na warunki mikroklimatyczne oraz zróżnicowanie mikrorzeźby. Obecność martwych leżących kłód i strzał wpływa między innymi na: zwiększenie powierzchni nie pokrytej ściołą (łatwiejszy wzrost roślin, oraz mikroszlaki dla przemieszczania drobnych zwierząt), akumulację wody (co może determinować warunki siedliskowe), znaczenie przeciwerozyjne,  spowalniające odpływ wody.  Duża grupa gatunków znajduje optymalne warunki bytowania na rozkładających się fragmentach drzew.

Ewidencja drzew pozostawionych do biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szczególnie cennymi obszarami są drzewostany wyłączone z użytkowania. Drzewostany te są wyłączone z użytkowania Decyzją nr 17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Włoszczowa z dnia 5 czerwca 2017 r.

Wykaz drzewostanów wyłączonych z użytkowania w Nadleśnictwie Włoszczowa

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu Interaktywna mapa ochrony przyrody  RDLP w Radomiu

Materiały do pobrania